Dohoda o výkonu pěstounské péče

Obecné informace o dohodě o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče byla do systému náhradní rodinné péče zavedena novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o SPOD") účinnou od 1. ledna 2013.

 

Dohoda upravuje práva a povinnosti osoby pečující (pěstouna) nebo osoby v evidenci (pěstouna na přechodnou dobu), které jsou uvedena v § 47a zákona o SPOD.

Práva pěstouna:

  • právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě při zajištění krátkodobé péče (po dobu dočasné pracovní neschopnosti pěstouna nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké);
  • právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě od věku 2 let, přiměřené věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce;
  • právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň 1x za 6 měsíců;
  • právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v péči o dítě;

Povinnosti pěstouna:

  • povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hod. v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích;
  • povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče (pracovník orgánu SPOD nebo pověřené osoby s nímž pěstoun dohodu uzavřel);
  • povinnost spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí (pracovník orgánu SPOD);
  • povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými, zejména s rodiči v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte (IPOD zpracovává orgán SPOD příslušný k dítěti);
  • povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

 

Uzavírání dohody o výkonu PP:

Dohodu o výkonu pěstounské péče může uzavřít dle vlastního rozhodnutí osoba pečující nebo osoba v evidenci s těmito institucemi:

Dohodu musí osoba pečující uzavřít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o svěření prvního dítěte do péče pečující osoby.

Dohodu musí osoba v evidenci uzavřít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu (MHMP) o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V případě, že dohodu osoba pečující nebo osoba v evidenci v uvedené lhůtě neuzavře, rozhodne o právech a povinnostech pěstouna místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu osoby pečující ve správním řízení zahájeném z moci úřední.