osvojení (adopce)

 

 • v systému náhradní rodinné péče lze osvojit pouze nezletilé dítě (za podmínek stanovených občanským zákoníkem však lze od 1. 1. 2014 osvojit i zletilého),
 • osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují, že osvojení bude ku prospěchu dítěte, v souladu s jeho zájmy,
 • dítě lze osvojit se souhlasem rodičů nebo bez souhlasu rodičů (viz levý panel),
 • mezi osvojiteli a osvojovaným dítětem vzniká stejný vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi, mezi dítětem a příbuznými osvojitelů vzniká vztah příbuzenský,
 • v rodném listě dítěte jsou údaje biologických rodičů nahrazeny údaji osvojitelů,
 • dítě získává příjmení osvojitelů,
 • dítě má stejná práva (včetně práva dědického) jako vlastní dítě rodičů,
 • mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let,
 • osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a sourozenci (toto omezení neplatí v případě náhradního mateřství),
 • společně mohou osvojit dítě jen manželé, v případě soužití partnerů, kteří nejsou sezdaní, může dítě osvojit jen jeden z nich,
 • o osvojení rozhoduje soud,
 • před rozhodnutím o osvojení musí být dítě v péči osvojitelů na jejich náklady, a to po dobu minimálně 6 měsíců,
 • osvojitel je povinen informovat osvojence o tom, že byl osvojen nejpozději do zahájení školní docházky osvojence.

 

Zrušení osvojení

Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení, s výjimkou případů, kdy je osvojení v rozporu se zákonem. Je-li to v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím této lhůty o nezrušitelném osvojení.