osvojení bez souhlasu rodičů

Souhlas rodiče dítěte s osvojením není třeba v těchto případech:

  • rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň byl zbaven práva dát souhlas k osvojení;
  • rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout;
  • rodič dítěte se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti;
  • k osvojení není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem - nezájem rodiče je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu;
  • o zjištění, že rodič nemá o dítě zájem, rozhoduje soud v samostatném řízení.

U dítěte, které dosáhlo dvanácti let, je třeba jeho souhlasu s osvojením.

U dítěte mladšího 12 let dává souhlas jménem dítěte opatrovník.