osvojení se souhlasem rodičů

  • souhlas rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, může být dán buď ve vztahu ke konkrétním osobám tzv. adresný souhlas, nebo bez vztahu k určitým osvojitelům;
  • souhlas s osvojením dává rodič osobním prohlášením u soudu;
  • matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte;
  • otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení po jeho narození;
  • souhlas k osvojení lze odvolat, nejpozději do uplynutí tří měsíců ode dne kdy byl dán;
  • souhlas s osvojením pozbude účinnosti nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán;
  • k osvojení je třeba souhlasu rodiče dítěte, i když sám nenabyl plné svéprávnosti;
  • rodič dítěte, který ještě nedosáhl 16 let věku, nemůže dát souhlas k osvojení.