péče o dítě před osvojením

Péče před osvojením

Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat osvojované dítě do jeho péče ihned poté, kdy dali oba rodiče k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. O předání dítěte do péče před osvojením rozhodne soud.

Po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, se rodičům pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Soud jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Péče budoucího osvojitele (předadopční péče)

Před rozhodnutí soudu o osvojení musí být dítě v péči budoucího osvojitele po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a osvojencem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení. Tato péče musí trvat nejméně 6 měsíců