pěstounská péče na přechodnou dobu

Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu (dále jen "PPPD"). Do evidence se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon této specifické formy péče o dítě.

Na osoby poskytující PPPD je pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti, kteří disponují předpoklady k tomu, aby dítěti poskytli co nejstabilnější a nejklidnější prostředí. Musí být schopni úzké spolupráce s biologickou rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou, a zároveň se spolupodílet na práci odborného týmu, který poskytuje podporu ohroženému dítěti a jeho rodině.  

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přesně definuje situace, kdy je možné svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou.

Dítě lze svěřit do PPPD:

  • po dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
  • po dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení odvolat,
  • do doby právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok ode dne převzetí dítěte do faktické péče.

Osoba v evidenci je finančně zajištěna odměnou pěstouna ze systému dávek pěstounské péče, které vyplácí příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Odměna pěstouna činí 20.000 Kč měsíčně, a je zdanitelným příjmem. Náleží pěstounovi ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob poskytujících PPPD a je vyplácena do doby vyřazení pěstouna z evidence.

Pěstoun na přechodnou dobu pobírá odměnu pěstouna i po dobu, kdy nemá v osobní péči svěřeno žádné dítě. Pěstoun musí být zároveň připraven ujmout se role pěstouna prakticky "okamžitě" a musí být schopen převzít ohrožené dítě do své péče poté, co jej orgán sociálně-právní ochrany s takovou potřebou osloví a nebrání-li tomu závažné důvody (např. naplněná kapacita, zdravotní stav či jiná důvodná kontraindikace pro přijetí dítěte apod.).

Odměna pěstouna se navyšuje o 4.000 Kč v případě pečuje-li o dítě ve II. a vyšším stupni závislosti na péči jiné osoby.