Kritéria výběru pěstounů na přechodnou dobu

Kritéria výběru

Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon této specifické péče o dítě.

Na osoby poskytující PPPD je pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti, které mají mít předpoklady k tomu, aby dítěti poskytnout co nejstabilnější a nejklidnější prostředí. Tito pěstouni jsou povinni spolupracovat s biologickou rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou, a zároveň se podílet na práci odborného týmu, který poskytuje podporu dítěti a jeho rodině. 

Krajský úřad proto důkladně prověřuje osobnostní předpoklady žadatelů o PPPD a jejich schopnosti zastávat takto náročnou činnost.

Při posuzování je věnována zvýšená pozornost zejména:

Rodinné situaci žadatele

 • stabilní partnerský svazek, samožadatelé – osoby, které v danou chvíli partnerský vztah nehledají, zpravidla max. 1x rozvedení žadatelé,
 • naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na PPPD ohroženo, děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata,
 • děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou toho schopny až okolo 8 – 10 let věku, 
 • od příchodu posledního dítěte do rodiny uplynula dostatečná doba (zpravidla minimálně 2 – 3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořen bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům,
 • rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, jsou-li v rodině více než tři děti, lze předpokládat, že kapacita rodiny je vyčerpána.

Životnímu zabezpečení a bydlení žadatele

 • charakter bydlení, kvalita, vybavenost, stabilita – bytové podmínky umožňují vytvoření dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí,
 • jeden z pěstounů by měl být připraven opustit svoje zaměstnání,
 • stabilní socioekonomická úroveň rodiny, bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení, které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit.

Osobnostní charakteristice a zdravotnímu stavu žadatele

 • péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost a životní zkušenosti a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je třeba zohledňovat i věk a zdravotní stav žadatelů (věk by se měl zpravidla pohybovat v rozmezí 28 – 65 let),
 • trestní bezúhonnost,
 • dostatečné intelektové schopnosti,
 • vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků,
 • trpělivost, motivace, schopnost uznat vlastní chybu, sebereflexe,
 • neočekávání vděku od přijatých dětí, připravenost předat dítě dál, schopnost dávat lásku a přijetí,
 • absence nezpracovaných traumat či nedořešených ztrát z minulosti.

Podpůrné síti žadatele

 • možnost pěstouna opřít se ve své nelehké roli o své přátele a příbuzné - podpora širší rodiny,
 • dostupnost odborné péče pro pěstouny i přijaté dítě,
 • ochota pěstouna přijmout odbornou pomoc a podporu.