pěstounská péče

V případě pěstounské péče se jedná o formu náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodičem a dítětem. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, není zákonným zástupcem dítěte a nemá k dítěti vyživovací povinnost. V ostatních případech potřebuje souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soudu.

Dítě lze svěřit do:

  • pěstounské péče manželů (společná pěstounská péče),
  • pěstounské péče registrovaných partnerů - osob stejného pohlaví (společná pěstounská péče),
  • pěstounské péče jen jednoho z manželů (registrovaných partnerů) pouze se souhlasem druhého manžela (partnera),
  • pěstounské péče jednotlivci.

Pěstoun musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte, je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat, rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, zastupovat jej a spravovat jeho jmění, informovat rodiče o všech podstatných záležitostech. V případě svěření dítěte do pěstounské péče má pěstoun povinnost umožnit styk biologických rodičů s dítětem,  udržovat a rozvíjet sounáležitost dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami. Rodičovská odpovědnost je zachována, včetně vyživovací povinnosti k dítěti.  

Pěstounská péče zaniká nabytím plné svéprávnosti dítěte. Jde-li o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání a žije společně s pěstounem, nárok na dávky pěstounské péče je zachován až do 26 let věku.

Stát zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali, dávkami pěstounské péče (viz levý panel), které vyplácí příslušná krajská pobočka úřadu práce. Rodiče dítěte zároveň plní svou vyživovací povinnost k dítěti k rukám úřadu.