základní informace o procesu zprostředkování NRP

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je upraven § 19a - § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD").

 Žádost o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu se podává u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště žadatele (dále jen "OSPOD").

V žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, nebo pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu žadatel uvede požadované údaje a připojí k ní tyto doklady:

 • doklad o státním občanství (cizinec předloží povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů);
 • zprávu o zdravotním stavu (potvrzuje ošetřující lékař, příp. odborný lékař žadatele);
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech (příjmy, finanční závazky);
 • písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby byl zařazen také do evidence Úřadu  pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny;
 • písemný souhlas žadatele, že OSPOD je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje potřebné pro zprostředkování NRP;
 • písemný souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny;
 • životopis;
 • fotografie;
 • event. další doklady důležité pro posouzení žádosti.

 

OSPOD doplní žádost o další dokumenty:

 • opis z evidence Rejstříku trestů;
 • zprávu ze sociálního šetření v rodině žadatelů;
 • vlastní stanovisko k žádosti.

Kopii kompletní spisové dokumentace postoupí OSPOD krajskému úřadu, který následně rozhoduje ve správním řízení o zařazení žadatelů do příslušné evidence. Dle ustanovení § 64 odst. 1 ZSPOD je účastníkem řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče pouze žadatel. Lhůty podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pro vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů dle ustanovení § 64 odst. 2 ZSPOD neplatí tzv. neběží (tzn. rozhodnutí o zařazení do evidence správní orgán nevydává do 30 dnů od přijetí žádosti).

Po obdržení spisové dokumentace a jejím prostudování je žadatel pozván na krajský úřad a je dohodnut termín psychologického vyšetření, které je součástí tzv. odborného posouzení žadatele. Pohovor s žadatelem provádí psycholog pro náhradní rodinnou péči krajského úřadu.

Součástí psychologického vyšetření je kromě pohovoru s žadatelem také vypracování psychotestů pro účely vyhodnocení osobnostních předpokladů, schopností, kvalit a připravenosti žadatele stát se osvojitelem či přijmout roli osoby pečující - pěstouna/pěstouna přechodnou dobu.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje: 

 • psychologické vyšetření, při kterém se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, výchovné schopnosti, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita manželského nebo partnerského vztahu, prostředí v rodině atd.;
 • posouzení zdravotního stavu žadatele;
 • psychologické vyšetření a příprava dětí žijících v rodině, posouzení jejich schopnosti přijmout dítě do rodiny;
 • zjištění bezúhonnosti dalších osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti;
 • zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny;
 • posouzení sociálního prostředí – zvláště bydlení a domácnosti, etnické, náboženské a kulturní prostředí;
 • u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu se posuzuje jejich schopnost pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.