Mediace

Co je mediace

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je konsenzem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené.

 

Kdo je mediátor?

Mediátor je nestranná osoba, která je vázaná mlčenlivostí. Zpravidla se jedná o osoby s právním, psychologickým nebo jiným humanitním vzděláním, které s řešením konfliktů či komunikací úzce souvisí. Mediátor nerozhoduje. Mediátor umožňuje stranám lépe komunikovat a vede je za pomocí specifických komunikačních technik a strategií k řešení. V českém prostředí převládá facilitativní přístup k mediaci, kdy mediátor nijak neradí, nevymýšlí řešení, stranám nepředkládá argumenty ke změně pozice. V praxi je však využívána také evaluativní mediace, kdy mediátor je v procesu mediace více výrazný, strany k dohodě aktivně směřuje, jakož i hodnotí případné postoje a možné úspěchy a neúspěchy. Mediátor tedy může mít různé vzdělání i přístup, avšak vždy musí být nestrannou osobou, která dodržuje mlčenlivost a používá efektivní metody komunikace k tomu, aby strany dosáhly dohody - konsenzu, která je pro obě strany plně přijatelná.

 

Jaká je úspěšnost?

Úspěšnost mediace úzce souvisí s její dobrovolností. Jenom strany, které mají vůli svůj problém řešit smírně, souhlasí s mediací. Už to je první krok k úspěchu. Úspěšnost mediací se pohybuje okolo 80 % případů. V případě rodinné mediace přesahuje úspěšnost 60 %.

 

Kdy lze mediace využít a kdy nikoliv?

Mediace se jako prostředek řešení konfliktu může uplatnit všude tam, kde strany spolu komunikují aspoň na minimální úrovni. Mediace se pak uplatní především v případech, kdy strany jsou na sobě nějak závislé či jsou v nějakém vztahu – rodinném, sousedském, pracovním či obchodním. Spor vhodný pro mediaci musí dávat prostor pro dohodu, která je výhodná pro obě strany.

Pro mediaci se nehodí případy, kdy strany spolu absolutně nekomunikují, případně chtějí toho druhého především porazit. Mediace tak není vhodná ve fázi „vrcholící války“ mezi stranami a maximálního vypětí emocí. Mediace se nehodí také na případy, kdy jedna ze stran má problémy s alkoholem či drogami. Mediace nebývá možná v případě, kdy strana trpí psychickými problémy, či se projevuje agresivně. Mediace není vhodná také v případě pasivity strany, která se chce pouze vzdát svých práv. Pokud jedna ze stran nechce poskytnout veškeré informace, jedná se o překážku úspěšné mediaci. Pokud mediátor dojde k tomu, že spor není vhodné mediovat, mediaci nezahájí či ji ukončí.

Co vše může mediace řešit?

Rodinné kauzy

 • v průběhu manželství – nastavení pravidel
 • při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi , péče o děti, potřeby dětí
 • po rozpadu manželství - rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi, finanční otázky
 • mezigenerační vztahy, příbuzenské spory
 • dědictví

Pracovní a obchodní kauzy

 • konflikt mezi kolegy či odděleními
 • mezi pracovníkem/cí a nadřízeným/nou
 • jakákoliv nedorozumění, která komplikují atmosféru na pracovišti a plnění úkolů
 • složité situace mezi firmami, institucemi o jakémkoliv tématu

Sousedské spory

 • konflikt mezi sousedy, kamarády, známými
 • konflikt mezi občanem a institucí (odborem obecního úřadu, členem komise a pod)

Kdy má mediace šanci na úspěch?

 • Obě strany souhlasí s účastí na mediaci.
 • Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutně musí být jedna strana vítězem a druhá poraženým.
 • Strany, které jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu (rodiny, sousedé, kolegové práci, majitelé firem a pod).
 • Obě strany mají jistý pocit zodpovědnosti za konflikt mezi nimi.
 • Spor a jeho možné řešení dává prostor pro hledání dohod, které vyhovují oběma stranám. To znamená, že existuje více než jedno či dvě možnosti řešení.
 • Strany jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací.

 

Jak mediace probíhá?

Samotná mediace probíhá během takzvaného mediačního sezení. Jedno mediační sezení trvá 3 hodiny. Většinou je třeba až tří mediačních sezení, někdy i vícero. Záleží na sporu. Mediace má několik fází.

V první fázi po zahájení strany vyjadřují svá stanoviska a přednášejí svůj pohled. Tato fáze bývá velmi náročná, jak pro strany, tak i mediátora. V této fázi se mediátor snaží stranám naslouchat a získávat informace. Tato fáze může trvat jedno i vícero mediačních sezení. V rámci této fáze vystupují na povrch předměty jednání.

V druhé fázi mediátor vede strany ke vzájemné komunikaci. Strany se začínají vzájemně chápat. Začíná se mezi stranami rodit spolupráce.

V třetí fázi strany hledají všechna možná řešení, které je napadají a mohla by přispět k dohodě. V této fázi si projeví výhoda toho, že řešení předkládají strany, nikoliv mediátor, protože strany vždy vymyslí více řešení.

V následující fázi strany vybírají společně ta nejlepší řešení a formulují body dohody. V této a předchozí fázi spolu strany již ochotně komunikují a spolupracují. Jedná se o velmi konstruktivní etapu mediace. Avšak i tato etapa vyžaduje čas, který je nezbytný k tomu, aby výsledná dohoda byla maximálně prospěšná pro obě strany. To zvyšuje přínos mediace, ale i trvalost a pevnost dohody.

Úspěšná mediace končí sepsáním mediační dohody, ve které strany zachytí to, na čem se dohodly. I bez mediační dohody však může být mediace úspěšná, neboť strany si nakonec tak porozumí, že již nepotřebují sepisování nějaké dohody a mediaci ukončí a na všem ostatním se dohodnou již sami bez mediátora.

Co je mediační dohoda?

Mediační dohodou je výsledek úspěšné mediace. Strany se v ní zavazují k nějakému chování či plnění. Mediační dohoda je tak plnohodnotnou písemnou smlouvou. Znění mediační dohody je mnohdy velmi obecné a nemá podobu klasické smlouvy. Stranám to tak postačuje.

Pokud však strany chtějí mediační dohodu ve formě precizní smlouvy, mohou využít služeb mediátorů právníků, tedy i mých, kteří dohodu v takové formě sepíší, nebo jim mediátor takové sepsání advokátem zajistí. Strany se mohou s mediační dohodou obrátit na advokáta i samostatně a požádat jej o sepsání.

 

Kolik Vás bude mediace stát?

Cena patří k prvním otázkám klientů. Mediace staví svou atraktivitu právě na tom, že je pro strany ekonomicky výrazně výhodnější, než soudní řešení. Bohužel nelze předem říct, kolik bude mediace v součtu stát. Vždy záleží na tom, jak je konflikt mezi stranami hluboký a složitý.

 

Cena jedné hodiny mediace je 1.000 Kč. Jedno sezení mediace trvá 3 hodiny.

Při průměrném počtu tří sezení tak jedna strana za mediaci zaplatí v součtu 4.500 Kč. Kolik by strany utratily za advokáty, kdyby spor řešily dva roky u soudu?

Ano, v případě složitých konfliktů je třeba více mediačních sezení a náklady na mediaci stoupají. Avšak stejně tak by stoupaly náklady soudního řízení, které by bylo také komplikovanější.

Strany mají navíc při mediaci oproti soudnímu řízení jednu podstatnou výhodu. Každá ze stran si může dát svůj finanční limit, při jehož překročení řekne: „Dost!“. Kterákoliv strana může bez následků kdykoliv proces mediace ukončit, a to z jakýchkoliv důvodů, i finančních.

 

Více informací o MEDIACI  naleznete na stránkách Asociace mediátorů České republiky  https://www.amcr.cz/o-asociaci/